مجمع خیرین استان همدان:

شماره تماس: 38254107-38254105-081

شماره فکس: 38274070-081

کد پستی: 11111-65111

آدرس: همدان، خیابان مهدیه،  بیمارستان سابق مباشر کاشانی جنب اورژانس

 

مجمع خیرین شهرستان همدان:

شماره تماس : 38264404-081

آدرس: همدان، خیابان مهدیه،  بیمارستان سابق مباشر کاشانی جنب اورژانس

 

مددکاری مجمع خیرین استان همدان:

شماره تماس : 38264405-081

آدرس: همدان، خیابان مهدیه،  بیمارستان سابق مباشر کاشانی جنب اورژانس

 

مجمع خیرین شهرستان نهاوند :