مجمع خیرین سلامت استان همدان شرکت امداد افزار هگمتانه | Emdad Afzar Hegmataneh
امروز : جمعه ، 1 بهمن 1395
 

دریافت کمک از موسسه
شرایط دریافت کمک

شرایط و ضوابط مساعدت درمانی از سوی مجمع خیرین سلامت به بیماران سخت درمان

1391-10-04 - 23:27      ادامه مطلب
معرفی به بانک ها و سایر موسسات

متن معرفی به بانک ها و سایر موسسات

1391-10-04 - 23:27      ادامه مطلب
راهنمایی و مشاوره

متن راهنمایی و مشاوره

1391-10-04 - 23:26      ادامه مطلب
ارجاع به مراکز طرف قرارداد

متن ارجاع به مراکز طرف قرارداد

1391-10-04 - 23:26      ادامه مطلب
معرفی به مراکز درمانی جهت معالجه

متن معرفی به مراکز درمانی جهت معالجه

1391-10-04 - 23:25      ادامه مطلب
معرفه مهندس بهروز رحیمیکودکان مجمع2کودکان مجمع 1نشست سالیانه مجمع خیرین سلامت شهرستان فامنین1611دبستان علاقبندیانتقدیرازمعلمین خیردبستان فرزانهعکس جمعی دبستان بهشتیتقدیراز معلمین1روزمعلم-47روزمعلم-44روزمعلم-41روزمعلم-37

کلیه حقوق این سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت استان همدان می باشد