سومین همایش تقدیر از خیرین سلامت استان همدان                                                   

تقدیر از خیرین سلامت