لوگو

Are you need IT Support Engineer? Free Consultant

تفسیر آرم

  • توسط مدیر
  • 7 بهمن, 1400
  • 111 نمایش

تفسیر آرم مجمع خیرین سلامت کشور:

اصل حاکم در طراحی :

سفارش دهنده و صاحب معنوی اثر هنری در قبول یا رد طرح و انتخاب طرح نمونه از میان طرح های ارائه شده مخیر است اما هر گونه دخل و تصرف در اصل طرح هنری بدون اجازه و رضایت طراح آن مغایر با عرف و مقررات می باشد.

شرح تفسیر آرم:

1- در فعالیت های که مربوط به امر سلامت و پزشکی می باشد از نماد خاصی که نشانگر بخش یا قسمتی از بالین انسان است به منظور اشاره به فطرت کار پزشکی استفاده می گردد به همین دلیل در طرح آرم مجمع خیرین سلامت از نیم تنه بالای انسان که برخوردار از بشارت تامل و تعقل انسانی نیز هست استفاده شده است.

2- در نیم تنه بالا از ناحیه سینه و قلب استفاده شده است که در طرح نگاتیو اط یک ستاره اسلیمی به صورت تو خالی ارائه شده که هم گویای اصالت ایرانی و اسلیمی کار است و هم گویی نقص موجود (بخش خالی) در بدنه نشان داده شده می باشد که تکامل آن به عهده نیمه دوم (توپر) ستاره اسلیمی که در زیر نیم تنه است قرار گرفته و این موضوع گواه بر رفع نقص سلامتی و بالینی نیم تنه بالا می باشد.

3- دلیل قرار دادن ستاره اسلیمی در بخش قلب نبم تنه بالا ، اشاره به بعد عاطفی و انسان دوستانه این حرکت خدا پسندانه است.

4- با توجه به دستور و اشاره دبیر کل محترم مجمع برجنبه اتحادی و بین المللی کار طراح بنا به دلایل زیر از نشان شاحه زیتون در این طرح استفاده کرده است.

  1. a. شاخه زیتون به عنوان نماد بین المللی معرف انحاد، طلح و حرکتی بشر دوستانه و انسانی است، لذا با استفده از آن در این طرح بیننده با هر سلیقه ، ملیت و مذهب پی به فطرت و نوع فعالیت مجمع خیرین سلامت خواهد بود.
  2. b. استفاده از نشان دو شاخه به هم تافته برگ زیتون گواه وجود اتحاد و همبستگی در نیت و هدف تاسیس این مجمع می باشد.

یاداوری:

علاوه بر موارد فوق باید اظهار داشت که ترکیب بصری آرم مورد اشاره پس از چندین مورد طرح به بینندگان صاحب نظر اقشار مختلف و ثبت نظرات و عکس العملهای آنان انتخاب  و پیشنهاد شده و در این طرح (آرم) نیز مورد مذکور رعایت شده است.