لوگو

Are you need IT Support Engineer? Free Consultant

تاریخچه

  • توسط مدیر
  • 7 بهمن, 1400
  • 216 نمایش

تاریخچه:

درپی دیدار وزیرمحترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ورؤسای محترم کمیسیون بهداشت ودرمان وامور اجتماعی مجلس شورای اسلامی وجمعی ازخیرین استان فارس با رهبر معظم انقلاب اسلامی درآبان ماه 1385 و توصیه و تأکیدات معظم له بر واگذاری امور سلامت مردم به مردم و باتوجه به سوابق بسیار درخشان وارزشمند جناب آقای سیدرضا نیری درگسترش فرهنگ ایثار وخدمت رسانی به محرومین ونیازمندان طی سالیان متمادی، نامبرده طی حکم مورخ 17/5/1385 وزیر وقت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان مشاور وزیر بهداشت ورئیس ستادمرکزی خیرین سلامت کشور منصوب گردیدوپس ازتشکیل هیئت مؤسس وهیئت امنا ،واخذمجوزهای لازم  سرانجام مجمع خیرین سلامت کشور درتاریخ 19/10/1388 به عنوان یک سازمان مردم نهاد با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی وساماندهی خیرین فعال در امر سلامت کشور وبرنامه ریزی برای بهره گیری صحیح ازکمک ها ومشارکت های مردمی وهدایت این کمک ها به اولویت های ملی در حوزه سلامت ، دراداره کل ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیدوفعالیت خود را رسماً آغاز نمود ومتعاقب آن ، مجمع خیرین سلامت استان همدان نیز در سال 1389 تشکیل گردید.