توسعه

 • 7 مهر, 1402
 • مدیر

رشد کسب و کار

شرح پروژه برای جلوگیری و محافظت از داده های محرمانه و همچنین شناسایی تهدیدهای داخلی و خارجی به خدمات امنیت اطلاعات نیاز دارید. با انتخاب یک ارائه دهنده خدمات امنیتی

 • 7 مهر, 1402
 • مدیر

Business Growth

Project Description You need information security services to proactively prevent and protect confidential data, as well as detect internal and external threats. Protect your business by choosing a managed security

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

برنامه ریزی تجاری

شرح پروژه برای جلوگیری و محافظت از داده های محرمانه و همچنین شناسایی تهدیدهای داخلی و خارجی به خدمات امنیت اطلاعات نیاز دارید. با انتخاب یک ارائه دهنده خدمات امنیتی

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

Business Planning

Project Description You need information security services to proactively prevent and protect confidential data, as well as detect internal and external threats. Protect your business by choosing a managed security

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

تحلیل بازار

شرح پروژه برای جلوگیری و محافظت از داده های محرمانه و همچنین شناسایی تهدیدهای داخلی و خارجی به خدمات امنیت اطلاعات نیاز دارید. با انتخاب یک ارائه دهنده خدمات امنیتی

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

Market Analysis

Project Description You need information security services to proactively prevent and protect confidential data, as well as detect internal and external threats. Protect your business by choosing a managed security

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

مطالعه امکان سنجی

شرح پروژه برای جلوگیری و محافظت از داده های محرمانه و همچنین شناسایی تهدیدهای داخلی و خارجی به خدمات امنیت اطلاعات نیاز دارید. با انتخاب یک ارائه دهنده خدمات امنیتی

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

Feasibility Study

Project Description You need information security services to proactively prevent and protect confidential data, as well as detect internal and external threats. Protect your business by choosing a managed security